مریم حسینی: مسئول دبیرخانه همایش و اطلاع رسانی

زهرا آریج: مسئول انتشارات

الناز واحدی: مسئول روابط عمومی و امتیاز آموزش مداوم

فرشته اصلانی: مسئول اطلاع رسانی

محمدرضا احمدپور: مسئول تدارکات

حامد واقفی: مسئول تدارکات